Slapende Tegoeden

Begrippen

Wat zijn slapende tegoeden?

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten. Ze vallen onder de toepassing van de wet van 24 juli 2008 betreffende diverse bepalingen, met inbegrip van een hoofdstuk over slapende tegoeden.

Voor wat de rekeningen betreft kan het onder meer gaan om zicht-, deposito- en spaarrekeningen. De bedoelde verzekeringsovereenkomsten zijn vooral levensverzekeringen ten gunste van natuurlijke personen.

Wat is een slapende rekening?

Een rekening wordt als slapend beschouwd wanneer er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting meer gebeurd is op de rekening en er ondertussen ook geen contact meer geweest is tussen de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening enerzijds en de financiële instelling anderzijds.

Belangrijke uitzondering: Bent u bij eenzelfde instelling houder van verschillende rekeningen, dan wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd indien er voor minstens één van uw rekeningen een tussenkomst (contactname, verrichting,...) heeft plaatsgevonden tijdens de laatste 5 jaar.

Wat is een slapende verzekeringsovereenkomst?

Een verzekeringsovereenkomst wordt slapend wanneer er geen tussenkomst van de begunstigde plaatsvindt binnen de 6 maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis gekregen heeft van het feit dat het risico zich heeft voorgedaan.

Wat zijn slapende safes?

Een safe wordt slapend wanneer de huurprijs minstens vijf jaar niet werd betaald en wanneer de huur ervan is opgezegd door de instelling-verhuurder.

Verzegelde omslagen die in bewaring zijn bij een financiële instelling en die gedurende minstens vijf jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de titularis of zijn rechthebbenden worden gelijkgesteld met slapende safes.

Zoeken

Wat als u vandaag niets gevonden heeft in de registers van de slapende tegoeden?

Indien u vandaag niets gevonden heeft maar denkt toch over een slapend tegoed te beschikken:

  • blijf regelmatig de online registers doorzoeken;
  • doe een schriftelijke aanvraag bij het werkstation Slapende Tegoeden om op uw naam of op de naam van een derde te laten zoeken;
  • doe navraag bij banken en verzekeringsondernemingen.

Hoe kunt u slapende tegoeden (laten) opzoeken eens ze overgemaakt zijn aan de Deposito- en Consignatiekas?

U kunt op 2 manieren zoeken in de registers van de slapende tegoeden:

A. ZELF OPZOEKEN VIA HET PORTAAL MYMINFIN

Dit is enkel mogelijk wanneer u een tegoed op uw naam zoekt. Indien u een opzoeking wil laten verrichten op naam van een derde, gelieve een schriftelijke aanvraag in te dienen. U kunt bovendien uitsluitend zoeken met uw elektronische identiteitskaart (eID) of het token dat u gebruikt voor tax-on-web.

1. Surf naar de beveiligde site MyMinfin.

2. Klik daar op de link "Naar MyMinfin met authentificatie (en zie je persoonlijke fiscale gegevens)".

3. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verdere instructies om u te identificeren op het scherm.

4. Klik vervolgens op VERMOGEN en dan op SLAPENDE TEGOEDEN. Het resultaat van uw opzoeking verschijnt meteen in het scherm.

5. Indien het resultaat aangeeft dat u effectief een slapend tegoed heeft, gelieve dan een schriftelijke aanvraag in te dienen volgens de hieronder beschreven procedure om de teruggave van het tegoed te vragen.

B. EEN SCHRIFTELIJKE AANVRAAG INDIENEN

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen en dit met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart naar het werkstation Slapende Tegoeden te sturen.  Dit is mogelijk wanneer u op uw eigen naam of op naam van een derde (op voorwaarde dat u een wettig belang kan aantonen) wil laten zoeken. U zal vervolgens de resultaten van de opzoeking toegestuurd krijgen. Indien het resultaat positief blijkt zal automatisch de teruggaveprocedure opgestart worden.

Hoe zoeken banken en verzekeringsondernemingen naar slapende klanten alvorens een slapend tegoed over te maken aan de Deposito- en Consignatiekas?

Hoe worden rekeningen, verzekeringsovereenkomsten of safes "wakker" gemaakt? De banken en de verzekeringsondernemingen moeten verplicht op zoek gaan naar de mogelijke rechthebbenden.

Zij moeten eerst een brief naar het laatst gekende adres van de houder van de rekening, de begunstigde van de verzekeringsovereenkomst of huurder van de safe sturen. Volgt hierop geen reactie, dan kunnen zij opzoekingen verrichten in het Rijksregister om de zoektocht naar hun slapende klanten te vergemakkelijken.

Leidt een daaropvolgende aangetekende brief met ontvangstbewijs niet tot een positief resultaat, dan is de wettelijke opsporingsprocedure wat de banken en de verzekeringsondernemingen betreft afgelopen.

In dat geval worden de slapende tegoeden samen met de bijhorende gegevens over de houder, begunstigde of huurder overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Niet elke klant wordt noodzakelijkerwijze wakker gemaakt: de wet voorziet in principe dat de banken en verzekeringsondernemingen verplicht opzoekingen moeten verrichten om slapende klanten wakker te maken vooraleer ze slapende tegoeden aan de Deposito- en Consignatiekas mogen overmaken.

De wet geeft de banken echter de mogelijkheid om deze opzoekingen niet uit te voeren indien de opsporingskosten meer bedragen dan 10 % van de totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen van de persoon in kwestie. Voor de verzekeringsondernemingen vervalt de opsporingsplicht wanneer de opsporingskosten meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties. Voor de instellingen-verhuurders is het mogelijk om de opzoekingen niet te doen indien de kosten hiervoor meer dan 100 euro bedragen

Hierdoor worden rechthebbenden van kleinere slapende tegoeden niet altijd opgespoord door de instellingen.

Ook voor tegoeden van minder dan 20 euro vervalt deze opsporingsverplichting. Zie daarvoor ook "Worden kleine tegoeden ook overgedragen?"

 

Verjaring en Overdracht

Wanneer worden de slapende tegoeden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas?

Het gaat om rekeningen die maximum 6 jaar slapen. Een rekening wordt immers slapend na 5 jaar inactiviteit, maar dan volgt er nog een opsporingsprocedure van 1 jaar alvorens het tegoed overgedragen wordt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Verzekeringsovereenkomsten:

Voor de verzekeringsovereenkomsten geldt een maximum opzoektermijn van 18 maanden vooraleer ze aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen moeten worden.

Slapende safes:

De instellingen verhuurders moeten de safes laten openen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder of een notaris vóór het einde van het tweede jaar volgend op het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden. De inhoud van deze safes wordt verpakt in een verzegelde omslag.

Worden kleine tegoeden ook overgedragen?

De slapende tegoeden van minder dan 20 euro worden zonder verdere informatie aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen. U kunt een dergelijk tegoed dan ook niet meer recupereren eens het aan de Deposito- en Consignatiekas werd overgemaakt.

Aangezien de opsporings- en administratieve verwerkingskosten van de banken en verzekeringsondernemingen niet in verhouding staan tot het saldo op de rekening, worden hiervoor geen opsporingen gedaan.

Uitzondering:

Tegoeden van eenzelfde houder worden opgeteld binnen dezelfde instelling. Beschikt u dus bij eenzelfde instelling in totaal over bijvoorbeeld een zichtrekening en twee spaarrekeningen en bedraagt het totale tegoed op uw rekeningen 20 euro of meer, dan worden er wél opzoekingen verricht, en is de normale procedure van toepassing.

Hoe lang kunt u aanspraak maken op uw slapend tegoed?

U heeft, te beginnen vanaf de overdracht van het tegoed aan de Deposito- en Consignatiekas, 30 jaar de tijd om de gelden die u toekomen op te eisen.

Daarna is de dertigjarige verjaring van toepassing en komt het tegoed definitief aan de Schatkist toe.

 

Intresten

Brengt uw geld nog intresten op nadat het aan de Deposito- en Consignatiekas werd overgemaakt?

Uw geld brengt inderdaad nog rente op bij de Deposito- en Consignatiekas. De rentevoet voor de gelden wordt vastgesteld door de Minister van Financiën.